top of page

Προετοιμασία και ανάπτυξη στρατηγικών για την εμπλοκή/ συμμετοχή του κοινού και των φορέων στο σχεδιασμό

Η συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό για το ΣΒΑΚ είναι βασική αρχή. Κρίνεται ότι χωρίς την εμπλοκή του κοινού στο συν-σχεδιασμό του οράματος και στην παρακολούθηση του συνόλου του ένα ΣΒΑΚ δεν είναι πλήρες άρα και δεν λογίζεται ως τέτοιο από την ΕΕ.  Οι όποιες συμμετοχικές διαδικασίες πρέπει να γίνονται στη βάση της ενημέρωσης των συμμετεχόντων ώστε να  εμπλέκονται ουσιαστικά στο σχεδιασμό.

H η διαβούλευση των φορέων εκπόνησης των ΣΒΑΚ με τους φορείς της διοίκησης θα πρέπει να καταλήγει σε ένα κοινώς αποδεκτό Σύμφωνο Συμμετοχής των Φορέων, στο οποίο οι συμβαλλόμενοι θα ακολουθούν τα περιγραφόμενα στον κύκλο του ΣΒΑΚ.

Η διοικητική δομή (φορέας ΟΤΑ ή άλλος) που ετοιμάζεται να συντάξει ένα ΣΒΑΚ θα πρέπει να εντοπίσει τους περισσότερους κατά το δυνατόν φορείς που να εκπροσωπούν όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένα την τοπική κοινωνία για να τους εισάγει στο σχεδιασμό.

Ο τρόπος προετοιμασίας του φορέα (ΟΤΑ ή άλλου υπεύθυνου εκπόνησης του ΣΒΑΚ) και η στρατηγική της εμπλοκής των φορέων και του κοινού θα πρέπει να ακολουθεί τα παρακάτω περιγραφόμενα βήματα:

Α. αρχικά θα πρέπει να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι που θα στελεχώσουν την Ομάδα Εργασίας του φορέα και να συσταθεί η Ο.Ε. ,

Β.  η Ο.Ε. είναι σκόπιμο να μελετήσει και άλλες στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί σε ανάλογων χαρακτηριστικών πόλεις ως προς τις λύσεις που έδωσαν για τη συμμετοχική διαδικασία, να εξετάσει εργαλεία που ενδεχομένως να λειτουργήσουν βοηθητικά, να εντοπίσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές κ.λπ.,

Γ.  η Ο.Ε. θα αποκτήσει την καλύτερη δυνατή γνώση των σύγχρονων διαδικασιών διαβούλευσης αν τα μέλη της παρακολουθήσουν συνέδρια, σεμινάρια, webinar, ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λ.π.,

Δ. η Ο.Ε. προτείνεται να εντοπίσει το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό στην πόλη για την ανάπτυξη συνεργειών, τις δυνατότητες υποστήριξης της συμμετοχικής διαδικασίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, τα τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία που απαιτούνται, και τέλος να αναζητήσει προηγούμενη εμπειρία στην πόλη σε σχέση με ζητήματα διαβούλευσης (εντοπισμός προβλημάτων, προστριβών, απουσίας συμμετοχής κ.λπ.),

Ε. η Ο.Ε. προτείνεται να κάνει ξεκάθαρο το στόχο για τον οποίο γίνεται η διαβούλευση και οι ευρύτερες διαδικασίες για την εμπλοκή του κοινού στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ (ενδεικτικά: οικειοποίηση πόλης, ενεργοποίηση πολιτών, νομιμοποίηση των μέτρων, συνυπευθυνότητα, επίτευξη μεταβολής νοοτροπίας κ.α.),

Ζ. η Ο.Ε.  προτείνεται να καταγράψει σε κείμενο το σύνολο της στρατηγικής εμπλοκής κοινού και διαβούλευσης με τρόπο αναλυτικό για λόγους εσωτερικής ανάγνωσης, παρακολούθησης κ.λπ., με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία εφαρμογής,

Η. η Ο.Ε. καλείται να εντοπίσει το υφιστάμενο υλικό ή να παράξει εκ νέου υλικό για την υποστήριξη των διαδικασιών συμμετοχής, των εργαστηρίων διαβούλευσης κ.λπ. ,

Θ. η Ο.Ε. καλείται να εντοπίσει τις κατάλληλες μεθόδους συμμετοχής και τα εργαλεία που θα βοηθήσουν την διαδικασία συμμετοχής του κοινού,

Ι. η Ο.Ε. καλείται να αναζητήσει λεπτομερώς και να καταγράψει τους φορείς που θα αποτελέσουν το Δίκτυο Φορέων, τους φορείς και συλλογικότητες που θα συμμετέχουν συμπληρωματικά καθώς και να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή του κοινού,

Κ. η Ο.Ε. καλείται να προκαθορίσει και προγραμματίσει με συστηματικό τρόπο συγκεκριμένες εκδηλώσεις, ημερίδες, workshop που θα απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό (φορείς, πολιτικό δυναμικό) καθώς και στο ευρύ κοινό με συγκεκριμένη θεματολογία,

Λ. η Ο.Ε. καλείται να παράξει ερωτηματολόγιο ή και συνεντεύξεις για περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις διαδικασίες διαβούλευσης,

Μ. η Ο.Ε. καλείται να εντοπίσει παραδοσιακά και νέα εργαλεία για τη συμμετοχή των πολιτών (ευρύ κοινό) στη διαβούλευση.

 

Σημειώνεται ότι οι συναντήσεις με τους φορείς θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με καθορισμένη θεματολογία και να γίνεται θετική προσπάθεια εξοικείωσης των φορέων με τις νέες έννοιες καθώς και να αποφεύγονται οι άνευ λόγου εντάσεις που δεν σχετίζονται με τη βασική θεματολογία.

Ενδεικτικά πριν την έναρξη εκπόνησης ή και κατά τη διάρκει των δύο πρώτων σταδίων του ΣΒΑΚ θα πρέπει να γίνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

  • συναντήσεις ενημέρωσης για στελεχιακό & πολιτικό δυναμικό | Θέμα: ποια είναι τα προβλήματα, τι μπορεί να γίνει στην πόλη -> ΟΡΑΜΑ,

  • ημερίδα ενημέρωσης για φορείς & κοινό | Θέμα: έννοιες και εισαγωγή στη λογική των ΣΒΑΚ, διαδικασία, βήματα. Έμφαση γιατί αφορά όλους - ποια είναι τα οφέλη- τι προσπάθεια απαιτείται από όλους στην εκπόνηση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ

  • συνάντηση ενημέρωσης - workshop φορέων | Θέμα: ποια είναι τα προβλήματα, τι μπορεί να γίνει στην πόλη, αρχή διαμόρφωσης οράματος, γνωριμία με τις λύσεις, πρώτες σκέψεις,

  • συνάντηση διαβούλευσης με φορείς | Θέμα: διαμόρφωση Δικτύου Φορέων και υπογραφή Συμφώνου Συμμετοχής,

  • έναρξη εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την κουλτούρα των μετακινήσεων σε μία πόλη που έχει ΣΒΑΚ

Ενδεικτικό υπόδειγμα Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων για το Δήμο σας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

bottom of page