Ομάδα Εργασίας

Ο φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ θα πρέπει να συστήσει μία Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες και εξωτερικούς συνεργάτες που ασχολούνται με τον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας στο δήμο ενδιαφέροντος.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ θα πρέπει να έχουν εμπειρία των διαδικασιών των ΟΤΑ σε θέματα πολεοδομικού – κυκλοφοριακού σχεδιασμού, σε θέματα διαβούλευσης, καλή γνώση της περιοχής μελέτης, βασική γνώση των διαδικασιών του ΣΒΑΚ κ.α.

Αρμοδιότητες της ομάδας αυτής είναι: η συλλογή όλων των διαθέσιμων δεδομένων και στοιχείων που αφορούν την περιοχή μελέτης, η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, η διασφάλιση συνεργασίας του ΟΤΑ με τους φορείς, η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού και το σύνολο του συντονισμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και θα συνεχίσει και μετά το πέρας της διότι ένα ΣΒΑΚ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας των έργων που προτείνει και την συνεχή προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ πραγματοποιείται κατά την Α Φάση – Προετοιμασία του ΣΒΑΚ και ακολουθεί το σύνολο των βημάτων του κύκλου του ΣΒΑΚ.

Η Ομάδα Εργασίας του Δήμου - που παρακολουθεί και διαμορφώνει το ΣΒΑΚ-  καλείται συχνά και Ομάδα Έργου, αν και Ομάδα Έργου προτείνεται να καλείται η Ομάδα που αποτελείται τόσο από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Δήμου όσο και από μέλη του αναδόχου σχήματος (αν υπάρχει τέτοιο) και μέλη των εμπλεκόμενων φορέων που επεξεργάζονται συλλογικά το ΣΒΑΚ.

Η Ομάδα Εργασίας είναι αυτή που έχει ουσιαστικά την επίβλεψη προόδου του ΣΒΑΚ και ταυτόχρονα εξασφαλίζει το γενικό συντονισμό και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μέτρων και των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων.

Κρίσιμος είναι επιπλέον ο ρόλος της στη διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας σε μία πόλη σε γενικό και ειδικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι ο ρόλος του Δήμου και ειδικότερα της Ομάδας Εργασίας είναι καθοριστικός κατά το στάδιο της παρακολούθησης, βήμα που πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια εκπόνησης όσο και μετά τη λήξη της εκπόνησης του ΣΒΑΚ, με στόχο την αναθεώρησή του σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κρίνεται σκόπιμο το Σχέδιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ να συν-διαμορφώνεται από τον ανάδοχο και την Ομάδα Εργασίας.

Πόλεις με ‘δυνατές’ Ομάδες Εργασίας ΣΒΑΚ παρουσιάζουν συχνά ιδιαίτερα αξιόλογα αποτελέσματα σε επίπεδο συμμετοχικού σχεδιασμού, επικοινωνίας και παρακολούθησης της εξέλιξης του ΣΒΑΚ. Καλές πρακτικές αναφορικά με το ρόλο της Ομάδας Εργασίας παρουσιάζονται στην περίπτωση της Βιέννης (Αυστρία), του West Midlands (Αγγλία), της Περιφέρειας Κούβολα (Φιλανδία) κ.α.

 

Στις Ελληνικές πόλεις – δήμους μία ανάλογη Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να αποτελείται ενδεικτικά από τα παρακάτω μέλη:

  • Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό,

  • Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό και τα συγκοινωνιακά θέματα,

  • Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με τον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων, την προώθηση της καινοτομίας και έξυπνων συστημάτων πόλης,

  • Ένα ή περισσότερους επιστήμονες/ υπάλληλους του Δήμου που ασχολούνται με ζητήματα επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης πολιτών για το περιβάλλον και την παιδεία,

  • Έναν ή περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες- ειδικούς επιστήμονες σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, συνδυασμένου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, επιχειρησιακών προγραμμάτων ή σχεδίων κ.λπ.

  • Grey Facebook Icon
Διεύθυνση

www.smu.gr

 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9,

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,

15772

 

smuntua@gmail.com

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας δημιουργήθηκε το 1998 στο ΕΜΠ, σε μια στιγμή που είχε πια γίνει σαφής η υστέρηση της ελληνικής πόλης και η αδυναμία της να συμμετάσχει στην μεγάλη στροφή που έκαναν τότε οι ευρωπαϊκές κοινωνίες προς ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πολιτισμένο και βιώσιμο.

Σχετικά με εμάς

© 2018 - Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας

Sustainable Mobility Unit